7. Hierarki – Relationspyramiden

Många ordnar sina relationer hierarkiskt, likt en pyramid. I toppen finns en kärleksrelation, där bland annat omsorg, ömhet, närhet och åtrå hör hemma. Kärleksrelationen fungerar som en fast punkt i tillvaron som ger trygghet och stabilitet. På den byggs en framtid och i den förverkligas drömmar om hem och barn.

I pyramidens mellanskikt finns relationer till nära släktingar och goda vänner, relationer som ofta varar under lång tid. Dessa relationer fungerar bland annat som ett socialt skyddsnät som vid behov kan erbjuda vägledning och beskydd.

Längst ner i pyramiden ryms den stora mängd relationer med människor som man inte känner så väl. Det kan vara någon man hejar på när man tränar, växlar några ord med efter körrepet, eller slår följe med på väg hem från jobbet. Dessa relationer gör oss till en del av det samhälle och den kultur vi lever i.

Sedan ser pyramiden olika ut för olika människor, med in- och utbuktningar på olika nivåer. En del har en bredare bas med många bekanta. Andra har ett bredare mellanskikt med många goda vänner. Ytterligare andra har bredd på toppen, med mer än en kärleksrelation.

Pyramiden kan också vara olika hög. En del föredrar en tydlig hierarki där relationer på högre nivåer konsekvent prioriteras framför de på lägre och där varje relation fyller en eller flera specifika funktioner. Andra väljer en plattare organisation med ett mer flexibelt synsätt på människors roller, och där relationer inte lika lätt låter sig ordnas efter hur viktiga eller nära de är.

Det går också att blanda hierarkiska och platta organisationer. Till exempel har det blivit vanligare att människor skaffar barn i flera omgångar med olika personer under sin livstid. Det kan leda till mer komplexa familjekonstellationer där flera vuxna delar ansvaret för barnen samtidigt som var och en har sin egen kärleksrelation, sina egna goda vänner och sina egna bekanta. En sådan organisation är platt på ett sätt och hierarkisk på ett annat.

Det hierarkiska är enkelt och det kan kännas tryggt att tilldela andra människor tydliga roller, men samtidigt är det mindre flexibelt. Det platta är mer anpassningsbart, men också mer krävande att organisera.

Variationen verkar vara stor och även om många tänker hierarkiskt kring sina relationer så är det långt ifrån alla som lever så. I praktiken är det sällan så enkelt.